ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ INTERNET: ΕΥΚΟΛΑ, ΑΠΛΑ, ΓΡΗΓΟΡΑ, ΦΤΗΝΑ... ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΑ!

Οδηγός χρήσης GPL και LGPL

Οδηγός χρήσης των ελληνοποιημένων εκδόσεων των αδειών
Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU και
Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU

Η παρούσα εισαγωγή έχει στόχο να βοηθήσει στην κατανόηση του κειμένου των αδειών α) Γενικής Aδειας Δημόσιας Χρήσης GNU και β) Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, όπως τα κείμενα αυτά διαμορφώθηκαν στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με το ισχύον δικαιϊκό σύστημα της Ελλάδας.

Σχετικά με την Γενική Aδεια Δημόσιας Χρήσης GNU:

Αυτή αποτελείται από το Προοίμιο, το κυρίως κείμενο της Άδειας και τον τρόπο εφαρμογής της σε κάθε νέο Πρόγραμμα.

Το Προοίμιο της Άδειας εξηγεί τον απώτερο στόχο εφαρμογής της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, δηλαδή ότι στόχος της είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, διανομή και τροποποίηση των προγραμμάτων στα οποία αυτή εφαρμόζεται, καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση όλων στον πηγαίο κώδικα αυτών των προγραμμάτων.

Το κυρίως κείμενο της Άδειας επιτρέπει την διανομή με ή χωρίς χρέωση των ακριβών αντιγράφων των Προγραμμάτων που εκδίδονται υπό τους όρους της Άδειας, αρκεί να γίνεται αναφορά στον αρχικό πνευματικό δημιουργό. Επιτρέπει ακομη την τροποποίηση των αντιγράφων των προγραμμάτων αυτών, αρκεί να αναφέρεται η ημερομηνία και το πρόσωπο που επέφερε την τροποποίηση, και να συνεχίσει ασφαλώς το τροποιημένο έργο να διατίθεται υπό τους όρους της ίδιας Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης. Επίσης δίνει τη δυνατότητα συγκερασμού έργων που υπάγονται στους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης με ανεξάρτητα έργα που δεν διατίθενται υπό τους όρους της ίδιας Άδειας, αρκεί να πρόκειται για έργα, τα οποία δεν βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με τα Προγράμματα που διατίθενται υπό την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης. Σε κάθε περίπτωση ο δημιουργός ενός Προγράμματος που διατίθεται υπό την Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης πρέπει να παρέχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αυτού του Προγράμματος. Το κυρίως κείμενο της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης αναφέρεται στην έλλειψη εγγύησης επί των έργων που διατίθενται υπό τους όρους της, δεν αποκλείει όμως το ενδεχόμενο να παράσχει κάποιος τρίτος εγγύηση για Πρόγραμμα που διανέμει με αυτήν, εφόσον το επιθυμεί, με ή χωρίς χρέωση.

Στον τρόπο εφαρμογής της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης παρέχονται πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο αναγραφής της ένδειξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε έργο που διανέμεται υπό αυτήν την Άδεια καθώς και για τον τρόπο δήλωσης της απουσίας κάθε είδους εγγύησης.

Σχετικά με την Ελάσσονα Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU:

Αυτή αποτελείται από το Προοίμιο, το κυρίως κείμενο της Άδειας και τον τρόπο εφαρμογής της σε κάθε νέα Βιβλιοθήκη.

Το Προοίμιο της Άδειας εξηγεί τον απώτερο στόχο εφαρμογής της Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, δηλαδή ότι η συγκεκριμένη Άδεια εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα Προγράμματα λογισμικού, στις Βιβλιοθήκες λογισμικού, και ότι στόχος της είναι η ελεύθερη κυκλοφορία, διανομή και τροποποίηση των Βιβλιοθηκών στις οποίες αυτή εφαρμόζεται, όπως και η ελεύθερη πρόσβαση όλων στον πηγαίο κώδικα αυτών των Βιβλιοθηκών. Ακόμη στόχος της Άδειας είναι η δυνατότητα σύνδεσης των Βιβλιοθηκών, στις οποίες εφαρμόζεται, με Προγράμματα μη ελεύθερης διανομής.

Το κυρίως κείμενο της Άδειας επιτρέπει την διανομή με ή χωρίς χρέωση των ακριβών αντιγράφων των Βιβλιοθηκών που εκδίδονται υπό τους όρους της Άδειας, αρκεί να γίνεται αναφορά στον αρχικό πνευματικό δημιουργό. Επιτρέπει ακόμη την τροποποίηση των αντιγράφων των Βιβλιοθηκών αυτών, αρκεί και το τροποποιημένο έργο να είναι Βιβλιοθήκη λογισμικού, να αναφέρεται η ημερομηνία και το πρόσωπο που επέφερε την τροποποίηση, και να συνεχίσει ασφαλώς το τροποιημένο έργο να διατίθεται υπό τους όρους της ίδιας Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU. Επίσης δίνει τη δυνατότητα συγκερασμού έργων που υπάγονται στους όρους της Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU με ανεξάρτητα έργα που δεν διατίθενται υπό τους όρους της ίδιας Άδειας, αρκεί να πρόκειται για έργα, τα οποία δεν βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με τις Βιβλιοθήκες που διατίθενται υπό την Ελάσσονα Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU. Σε κάθε περίπτωση ο δημιουργός μιας Βιβλιοθήκης που διατίθεται υπό την Ελάσσονα Γενική ‘Αδεια Δημόσιας Χρήσης GNU πρέπει να παρέχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα αυτής της Βιβλιοθήκης. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα να διατεθεί η τροποποιημένη Βιβλιοθήκη με τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU αντί για τους όρους της Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU. Το κυρίως κείμενο της Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU διακρίνει ακόμη την περίπτωση δημιουργίας έργων που χρησιμοποιούν την Βιβλιοθήκη, χωρίς να υποτάσσονται στο σύνολό τους στις διατάξεις της Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU και εξηγεί πώς μπορεί να γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Τέλος, αναφέρεται στην έλλειψη εγγύησης των έργων που διατίθενται υπό τους όρους της, δεν αποκλείει όμως το ενδεχόμενο να παράσχει κάποιος τρίτος εγγύηση για Βιβλιοθήκη που διανέμει με αυτήν, εφόσον το επιθυμεί, με ή χωρίς χρέωση.

Στον τρόπο εφαρμογής της Ελάσσονος Γενικής ‘Αδειας Δημόσιας Χρήσης GNU παρέχονται πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο αναγραφής της ένδειξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε έργο που διανέμεται υπό αυτήν την Άδεια καθώς και για τον τρόπο δήλωσης απουσίας κάθε είδους εγγύησης.